Jazykové korektury

Gramatická korektura

Gramatická korektura zahrnuje odstranění překlepů, kontrolu interpunkce a správnosti psaní jednotlivých slov (podle platných Pravidel českého pravopisu a Slovníku spisovné češtiny) a opravy skladebných nedostatků (křížení vazeb apod.). Tato korektura zaručuje, že Váš text bude správně česky. V rámci této korektury provádíme i úpravu základních stylistických chyb (např. užití příliš zabarveného slova s ohledem na charakter textu apod.), pokud si ale budete přát, nebudeme do Vašeho textu po stránce stylistické zasahovat vůbec. Samozřejmostí je i typografická kontrola Vašeho textu (zalomení, 2 mezery apod.) a upozorníme Vás na logické nesrovnalosti v textu (např. Praha leží na Moravě.).

 

Stylistická korektura

Stylistická korektura zabezpečí, že Váš text bude nejen správně česky, ale bude také čtivý, bude dobře plynout a také plnit svůj předepsaný účel. Korektor Váš text dokonale přizpůsobí také adresátovi i autorovi. (Pokud má například text prodat nový výrobek, my jej upravíme tak, aby čtenáře oslovil a vzbudil jeho zájem o výrobek.) Samozřejmě míra zásahu do textu by byla dle Vašeho přání. Texty kompletně nepřepracováváme, nezasahujeme do nich věcně. Vždy dodržujeme zásady stylových jednot a jednotlivých druhů textů. Stylistická korektura zaručí Vašemu textu maximální efektivitu ve sdělení.

 

Něco navíc

2. a další korektura

Nezřídka se stává, že se text na cestě od autora ke grafikovi ještě změní nebo editor na poslední chvíli ještě další text přidá či se materiál po našem zásahu ještě upravuje. V takových chvílích se stává, že se objeví další stylistická, gramatická či typografická nedokonalost. Také grafik může nedopatřením přehlédnout naši zaznačenou opravu. Abychom předešli tomu, že se zveřejní nedokonalý text, můžeme zhotovit 2. a další korekturu námi již opraveného textu. 2 korektura se hojně využívá v praxi periodik a při tvorbě rozsáhlých dokumentů. Spočívá v kontrole textu, do kterého již byly zaneseny naše opravy. To zaručí, že se do Vašich textů při zpracování nevloudí žádná zbytečná chyba.

Speciální práce, konzultace

Pokud si budete přát, jsme schopni Vám poskytnout různé další služby týkající se Vašich textů – různé nadstandardní redakční úpravy, ověřování věcné správnosti, tvorbu dokumentů či tabulek podle Vašeho přání a další servis dle individuální dohody.

Dále Vám rádi poskytneme odborné konzultace ohledně Vašeho textu či nějakého jazykového jevu (samozřejmě v jakoukoli denní dobu).

 

Formáty dokumentů

Dokumenty v elektronické podobě opravujeme nejen v textových formátech, jako jsou soubory s příponami doc, docx, rtf, ale také ve velmi rozšířeném formátu pdf. Do textových dokumentů zaznačujeme opravy pomocí nástroje Sledování změn, který veškeré korekce přehledně zobrazí a umožní zadavateli i snadnou editaci. Dokumenty pdf opravujeme nástrojem Úpravy textu, případně Lístek s poznámkou, které zadavatel případně grafik také snadno identifikuje a vysází. Korekturu souborů v jiných formátech, například xls, xlsx, ppt, pptx, jpg, můžeme také provést, ovšem až po dohodě se zadavatelem.

 

Ke korektuře přijímáme i dokumenty v listinné podobě, do kterých přehledně zaznačíme opravy systémem zavedených korektorských značek.


Kontakt

Mgr. et Mgr. Jana Sobotková
+420 737 888 411